Revisjon

Den uavhengige revisjonen er en tjeneste som forsikrer investorer og samfunn om at selskapsinformasjonen de bruker er pålitelig. Tillit til regnskapene og annen finansiell informasjon er en av grunnsteinene for et velfungerende kapitalmarked.Revisjon skal gi våre kunder og deres investorer et godt beslutningsgrunnlag. Vi gjennomgår regnskapet slik at rapporter til markedet gir et korrekt bilde av kundens virksomhet. Vi ser på systemer og prosesser, identifiserer risikoer og kontrollerer at formelle regler følges. På denne måten kvalitetssikrer vi informasjonen, bygger tillit i kapitalmarkedet og er et viktig bidrag til et sunt næringsliv.

KPMG leverer uavhengige revisjonstjenester som kvalitetssikrer påliteligheten til informasjon som kunden bruker for investorer, kreditorer og andre interessenter. Dette gjelder også kontroll med hensyn til lover og forskrifter i hvert enkelt land. I tillegg omfatter tjenestene en rekke andre former for attestasjonsrapporter.

Attestasjonstjenester

KPMGs revisjonsmedarbeidere tilbyr attestasjonstjenester som omfatter prospektiv rapportering og andre former for attestasjon.

Regnskapsrevisjon

En uavhengig revisjon av et foretaks finansregnskap bidrar til å bygge tillit hos investorene, og dermed også til at kapitalmarkedet fungerer effektivt.

Tjenester til små og mellomstore bedrifter

KPMG har mer enn 12.000 små og mellomstore bedrifter som revisjonskunder. Vi kjenner utfordringene mange små og mellomstore bedrifter står overfor.

Audit Committee Institute

Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige forståelse av revisors arbeid i selskapet. For at revisjonsutvalget skal sikre seg at de rette vurderingene er gjort, har KPMG laget en oppsummering til hjelp i en årlig evaluering av eksternrevisors arbeid.

 
KPMG-satsen

KPMG-satsen

Regler og satser for årsoppgjøret 2013 og regnskapsåret 2014.

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

US GAAP og Sarbanes-Oxley Act

US GAAP og Sarbanes-Oxley Act

US GAAP og Sarbanes-Oxley Act

KPMG tilbyr rådgivning om US GAAP, både i forhold til årsoppgjøret samt ved eventuell identifikasjon av vesentlige forskjeller til årsregnskapsloven og/eller IFRS.

 

Nettløsning: OXX AS / OXX Content Server