Samfunnsansvar

samfunnsansvar

Samfunnsansvar står høyt på KPMGs agenda både nasjonalt og internasjonalt. KPMG skal drive en sunn, langsiktig og bærekraftig virksomhet hvor ansvar for ansatte, samfunn og miljø står sentralt. Vi engasjerer oss fra de helt nære, viktige temaene i lokalsamfunnene, til de store viktige spørsmålene som antikorrupsjon, miljø og menneskerettigheter.

 

Alle våre CSR-initiativer skal passe inn i ett eller flere av våre fokusområder; utdanning, helse, fattigdomsbekjempelse og klima & miljø.

Videre er vi opptatt av vårt ansvar for å ivareta våre egne medarbeideres helse og sørge for godt HMS-arbeid i selskapet. Å tilby et best mulig arbeidsmiljø er grunnfestet i den globale målsetningen "Employer of Choice".

I KPMG er CSR ikke bare økonomisk bistand, men også miljøinitiativer, pro bono-arbeid, frivillighet, innsamlinger og praktisk støtte til ideelle organisasjoner. I tråd med dette har KPMG blant annet inngått et langsiktig samarbeid, som prosjektpartner med Leger Uten Grenser . Vår CSR-strategi har som mål å sikre at vi gjennom bevisste handlinger oppnår en positiv påvirkning på det lokale og globale samfunnet. Vi skal demonstrere ansvarlighet innenfor en foretningsmessig, miljømessig og sosial dimensjon.Klima og miljø Pro bono
(kompetansebasert frivillighet)


Leger uten grenser Øvrige initiativer

God forretningsskikk, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)
Forretningsmessig bærekraftighet er grunnpilaren i vår virksomhet. Videre er en viktig del av vår forretningsvirksomhet tuftet på å hjelpe våre kunder med fornuftig, lovmessig og langsiktig drift av deres selskaper.

Vi satser tungt innenfor tjenesteområdet Gransking , fordi det blir stadig viktigere for bedrifter å reagere umiddelbart og effektivt ved risiko om misligheter. KPMG bistår kunder med å treffe umiddelbare og klare tiltak for å hindre, avdekke og respondere på potensielt uheldige hendelser før disse får utvikle seg til skadelige eller ukontrollerbare situasjoner.

Gjennom vår rådgivningstjeneste innen samfunnsansvar bistår vi store og små virksomheter med en strategisk tilnærming til miljø og samfunnsansvar. Vi utvikler ansvarlige løsninger som tilpasses og forankres i den enkelte bedrift slik at risikoer blir håndtert og muligheter utnyttet for å sikre langsiktig lønnsomhet.

Internasjonale forpliktelser
Internasjonalt har KPMG tiltrådt FN's Global Compact . Her identifiseres 10 prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Det handler om å la ansvarlige selskaper bli en del av løsningen på de globale utfordringene gjennom at selskapene bekjenner seg til og følger de etiske prinsippene. I rapporten Communication on Progress  beskriver vi hvordan KPMG arbeider i praksis med å etterleve de 10 prinsippene. Rapporten kommer ut hvert år.

Vi støtter ideelle organisasjoner som jobber med fattigdomsproblematikk i utviklingsland på flere måter. Ved globale katastrofer samler KPMG, både i Norge og internasjonalt, inn midler til de kriserammede områdene gjennom KPMG Global Development Initiative .

KPMG ønsker å bidra til målene i Tusenårsmål-erklæringen hvor siktemålet er å halvere andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom innen 2015. For å støtte FN i å nå målet om å redusere verdens fattigdom, sender KPMG Norge hvert år en norsk medarbeider som deltaker i Project Bright, KPMG Europas eget utviklingsprogram hvor ansatte bidrar med sin fagkompetanse til ideelle organisasjoner på det afrikanske kontinentet. Les mer om dette under Øvrige initiativer .

Les KPMGs Policy for miljø og samfunnsansvar her .

Ta kontakt for ytterligere informasjon om KPMGs samfunnsansvar:

Vivi Kristensen

HR-/kompetansedirektør

+47 04063

 

Nettløsning: OXX AS / OXX Content Server