10 trender som preger produksjonsindustrien

10 trender som preger produksjonsindustrien

Som en konsekvens av finanskrisen har mange foretak fokusert på reduksjon av risiko generelt og finansiell risiko spesielt. Nå er tiden kommet for å fokusere på vekst.

Utvikling av geografriske markeder, endrede forretningsmodeller, forbedring av forretningsprosesser og utvikling av verdikjeder vil være forutsetning for å utnytte potensialet for vekst. 

KPMGs ekspertpanel har identifisert 10 hovedtrender som vil påvirke muligheten for vekst i europisk produksjonsbasert industri.

KPMG-rapporten Industrial Manufacturing - Megatrends Research går i detalj på resonnementene bak hver enkelt av de 10 trendene som utkrystalliserte seg, og den er nå tilgjengelig for nedlasting. 

Megatrendene er som følger:

1. Framtidens fabrikk

 • Automatisering er trolig mer kostnadseffektivt enn å outsource produksjon til fremvoksende økonomier
 • IT-sikkerhet vil bli mye viktigere framover i verdikjeder som blir stadig mer integrerte mellom virksomheter i forskjellige politiske regimer.
 • Virksomheter pålegges økte lovkrav, flere internasjonale reguleringer, strengere industristandarder og skjerpede krav fra kundene

2. Near-shoring 

 • Produksjonsvirksomheter vil fortsette å sette ut støttefunksjoner for å fokusere på kjernevirksomheten
 • Lønningene i lavkostlandene øker, slik at fordelen reduseres vesentlig.
 • Østeuropeiske land med stabile regimer forventes å få vesentlige investeringer i produksjon.

3. Etterspørselskift mot øst 

 • Asias globale innflytelse er økende. Vesten vil ikke ha den samme definisjonsmakten framover som vi historisk har hatt.
 • Lokal produkt- og tjenesteutvikling, produksjon og monteringsmiljøer vil være viktigere for å møte behovene i lokale markeder.

4.  Klyngedannelse og -utvikling 

 • Industriklynger vil være avgjørende for å styrke innovasjon og effektivisering, noe som vil kreve særlig oppmerksomhet fra norske selskaper
 • Det blir viktigere å opprettholde geografisk nærhet til utviklingssentrene til store kunder, samt til europeiske forskningsmiljøer. 

5. Energi- og ressurseffektivisering

 • Gode prosesser for å kontrollere priser på innsatsfaktorer, energiforbruk og logistikk påvirker for konkurranseevnen.
 • Automatisering og bruk av ny teknologi som 3D-printing vil være sentralt i arbeidet med å effektivisere råstoff-forbruket, redusere energiforbruk, og redusere svinn. 

6.  Tilgang på kompetanse og talenter

 • Det vil bli økt etterspørsel etter talenter innen matematikk, informatikk, naturvitenskap og teknologi (såkalte MINT*-talenter). Her har Norge et stort potensial for forbedring.
 • Personer med spesialisert kompetanse vil kunne kreve høyere lønn

7. Nanoteknologi og nanoproduksjon

 • Nanoteknologi forventes å være sentralt i å skape større bærekraft. Nanoteknologi betegner bla design av kjemiske eller materialmessige stoffer og strukturerer med utgangspunk i atomer, molekyler eller elementer med størrelse på  0.1 – 100 nanometer (milliondels millimeter). 
 • Siden vi ikke vet hvordan nanoproduksjon og nanopartikler påvirker helse, miljø og sikkerhet, vil det kreve robust risikostyring for å kontrollere de utfordringer og muligheter nanoteknologien gir.

8. Tjenestedrevne forretningsmodeller i produksjonsvirksomheter

 • Produksjonsvirksomheter bør utvikle tjenester i tilknytning til sine produkter for å øke egen verdiskapning, og de bør forankres i en bredere forståelse av kundenes behov.  Tjenester tilknyttet den norske byggebransjens behov for kortere byggetid er ett slikt eksempel.
 • Produksjonsvirksomheter har i dag en utfordring i å løfte både ny og kjent teknologi over i kommersielle løsninger som kombinerer nye tjenester og eksisterende produkter med behov i markedet.

9. Innkjøpsstyring

 • Virksomheter behøver en kompetent innkjøpsorganisasjon som er riktig involvert i verdikjeden gjennom definerte, kontrollerte innkjøpsprosser i verdensklasse.
 • Innkjøpsstyringen må ha en helhetlig tilnærming som omfatter både leverandører, agenter og underleverandører både i forretnings- og samfunnansvarsperspektiv.

10. 3D-skriving eller -produksjon

 • Prototyper eller produkter kan nå fremstilles gjennom å tilføre lag på lag av plast, metaller eller andre materialer i flytende eller pulverform gjennom 3D-skrivere. Dette vil skape nye forretningsmodeller som kan endre bransjer og virksomheter.
 • Verktøyindustrien vil påvirkes dramatisk, mens de fleste produksjonsvirksomheter vil få betydelige endringer i oppbygning og organisering av verdikjeden.

For mer informasjon, kontakt:

Thore Kleppen

Partner

+47 4063 9515

 

Nettløsning: OXX AS / OXX Content Server